T-kullen!

2 gula hanar 1 gul tik, 2 svarta hanar 3 svarta tikar.

Födda 2018-02-18.


Lorca´s Riversand

HD A ED UA Ögon ua

SEU(U)CH NOUCH Mambrinos Ulrik

HD A ED UA Ögon ua

Lorca´s The Dragon Edition & Lorca´s Toastmaster 6 veckor
Lorca´s Trade Wind 6 veckor
Lorca´s TimeTraveller 6 veckor
Lorca´s Tamara River 6 veckor
Lorca´s The Dragon Edition 6 veckor
Lorca´s Toastmaster 6 veckor
Lorca´s TimeTraveller 5 veckor.
Lorca´s Ta Ran Tino, Lorca´s Toastmaster & Lorca´s Trade Wind med mamma Yilla, 3 v
L.Trade Wind & L. Ta Ran Tino 3 v
L. Toastmaster 3 v
Lorca´s TimeTraveller 5v
1 vecka
Nyfödda
3 dagar